Keni vazhdimisht buzë të pla sa ritura?! KU JDES, mund të parala jmërojnë këtë sëm undje


Keni vazhdimisht buzë të pla saritura?! Kjo mund të jetë një simp tomë e cila paralajmëron një gjendje serioze.

Buzët e pl asaritura nuk shfaqen vetëm kur temperaturat janë jashtëzakonisht të ulëta. Ekspertët thonë që mund të paralajmërojnë ane minë. Buzët e pla saritura shfaqen jo vetëm për shkak të ajrit shumë të thatë në ambiente të mbyllura ose zakonit të lëp irjes së vazhdueshme të buzëve, por edhe si pasojë e ane misë.

Kjo gjendje është në fakt një nivel i reduktuar i hemo globi nës dhe rruazave të kuqe të gja kut dhe mund të jetë e rrez ikshme. An emia është shpesh një simptomë që diçka në trup nuk funksionon siç duhet, mund të tregojë sëmu ndje onkologjike ose të shoqëruara me gja kderdhje kro nike. Ekspertët e konsiderojnë anem inë një gjendje shumë të rën dë dhe vëmendje e veçantë i kushtohet simpt omave që e tregojnë atë.