Serbët në Kosovë jetojnë më mirë në Kosovë sesa serbët në Serbi


Dramaturgu dhe profesori i Fakultetit të Ar teve të Dramës në Beograd Nebojsha Romçeviq ka de klaruar se nuk beson se Serbia ka pa sur udhëheqës më të k ëqij në historinë e saj.

“Atë çfarë e kanë të për ba shkët e çka aspak nuk dy shoj është Ii kuidimi i Serbisë në ku ptimin de mografik sh pirtëror ekonomik politik ekologjik dhe arsimor.

Jam i bindur se serbët në Kosovë je tojnë më mirë sesa serbët në Serbi” ka thënë Romiçeviq në një in tervistë dhënë revistës serbe N I N.